ISRAEL provinces/states list:

Center
Haifa
Jerusalem
North
South
Tel Aviv